ET STÆRKT TEAM

Er I gode til at arbejde sammen?
- eller går I bare på arbejde?

At skabe en arbejdsplads med medarbejdere, der fungerer godt som enkeltindivider og samtidig er gode kolleger, der samarbejder om at nå gode resultater, er ikke en let opgave - men det er muligt!

Jeg er af den overbevisning, at opgaven bliver mere overskuelig og enkel, når ledelse og medarbejdere arbejder sammen om at skabe et solidt fælles fundament for det faglige arbejdsfællesskab.

ET FÆLLES TEAM MINDSET

Det gode arbejdsfællesskab kommer ikke af sig selv.

Du og dine medarbejdere kan med fordel bruge tid på at lære hinanden at kende og blive enige om mål og metoder. 

Når I investerer i at arbejde på  et solidt fundament, skaber I ikke bare et tæt kollegialt fællesskab.

I gør også hverdagen og løsningen af jeres arbejdsopaver meget enklere allerede i forløbet, da I jo arbejder med jeres daglige opgaver i processen.  

Jeg kan hjælpe med at sætte rammerne og facilitere jeres proces, men det er jer selv der skaber resultaterne.

SUCCES MED SAMARBEJDE

Team mindset 5 grundsten

Helt grundlæggende er der 5 grundsten, som det gode, effektive og udviklende samarbejde hviler på:

Grundsten #1: Kend dig selv
Grundsten #2: Kend din kollega
Grundsten #3: Fælles sprog
Grundsten #4: Fælles værdieri
Grundsten #5: Fælles mål

Når du og dine kolleger kender, er enige i og anerkender forudsætningerne i hver enkelt grundsten, danner de basis for et meningsfuldt og effektivt samarbejde.

Jo flere af grundstenene, som I aktivt arbejder med i din organisation, desto bedre betingelser har I for at lykkes med sammen af få et godt arbejdsfællesskab.

Når I tænker alle 5 grundsten ind i grundlaget for, hvordan I arbejder sammen, skaber I en fælles enighed om mål og retning.

I kan også med fordel bruge de 5 punkter som tjekliste, når I påbegynder et nyt projekt eller i den daglige planlægning af jeres opgaver.

VIL DU HAVE INSPIRATION TIL JERES SAMARBEJDE?

Du får en nærmere beskrivelse af de 5 grundsten længere nede på siden.

I kan måske selv komme på metoder til at arbejde med hvert enkelt punkt, men vil I gerne have inspiration til at blive konkrete, så har jeg godt tilbud til jer, der seriøst vil arbejde med at forbedre jeres samarbejde:

Inspirationsworkshop
"SUCCES MED SAMARBEJDE"

 • 2 timers inspiration
 • Konkrete øvelser
 • Arbejdsark
 • Dialogkort
 • Jeres 5 trins plan

Inspirationspris: 6.000 kr. + moms og kørsel

Workshoppen giver jer et overblik over, hvilke faktorer I har brug for at sætte fokus på.
Vi laver sammen en plan for, hvor I vil sætte ind, og I får forslag til selv at arbejde videre med alle 5 faktorer.

Book en inspirationsworkshop:
Ring på telefon 2750 6213 
Skriv til mig via kontaktformularen nederst på siden

GRUNDSTEN #1: KEND DIG SELV

Kend dig selv

Samarbejdet på din arbejdsplads starter med dig

Som medarbejder er du den grundlæggende brik i samarbejdet på din arbejdsplads. Derfor er det vigtigt, at du og dine kolleger og medarbejdere hver kender jeres unikke egenskaber, kompetencer og bidrag til opgaveløsningen.

Det er vigtigt, at du er bevidst om, hvad du hver dag bringer med ind på din arbejdsplads uanset hvilket organisatoriske niveau, du befinder dig på:

 • Personlige kompetencer
 • Faglige kompetencer
 • Værdier
 • Mål
 • Motivation
 • Overbevisninger
 • Adfærd

I jo højere grad du kender og er bevidste om dit individuelle bidrag, i jo højere grad er du i stand til at samarbejde om at nå jeres fælles resultater.

I modsat fald kan du opleve, at en kollega eller medarbejder ”underperformer”. Enten fordi medarbejderen over- eller undervurderer sine kompetencer, så han eller hun mismatcher det aktuelle job – eller medarbejderens personlige værdier og mål ikke stemmer overens med virksomhedens, så han eller hun ubevidst – eller bevidst - modarbejder de ønskede resultater.

En Belbin teamrolleprofil er et meget præcist redskab til den enkelte medarbejder til at forstå sin egen rolle i samspillet med kollegerne. 1:1 coaching og wokshops med fokus på kompetencer, motivation og værdier er også værdifulde bidrag til den enkelte medarbejderes personlige og professionelle forståelse af sit bidrag til organisationen.

Jeg råder over forkellige enkle testværktøjer og skabeloner til afklaring, som jeg ofte benytter i forindelse med workshops og coaching. Disse er en del af min værktøjskasse, og de anvendes efter aftale og uden ekstra udgifter for jer.

GRUNDSTEN #2: KEND DIN KOLLEGA

Kend din kollega

Kend din kollega og bliv bedre til at samarbejde

Jo bedre du og dine kolleger og medarbejdere kender hinandens kompetencer og adfærd, jo større mulighed har I for at skabe en effektiv medarbejdergruppe.

Dine kolleger bringer deres egenskaber, kompetencer og adfærd med ind i jeres daglige arbejde, ligesom du gør.

 • Værdsæt, at din kollega er anderledes end dig
 • Vid, at forskellighed er en styrke for jeres samarbejde
 • Anerkend, at I alle er unikke og nødvendige

Derfor er det en stor fordel, at du bruger tid til at sætte dig ind i og forstå din kollegas tankegang, adfærd, egenskaber og kompetencer - OG at du er opmærksom på, at din kolleger har et mindset, egenskaber og kompetencer, som sandsynligvis er forskellige fra dine.

En Belbin teamanalyse, som udarbejdes på baggrund af medarbejdernes individuelle teamrolleprofiler, giver jer et værdifuldt indblik i dynamikken i jeres samarbejde samt en indgående forståelse for kollegernes styrker og bidrag til det daglige arbejde.

GRUNDSTEN #3: FÆLLES SPROG

Fælles sprog gør jer enige om indsats og bærer kulturen mellem jer

Jeres sprog er jeres bedste redskab til det gode samarbejde

Fælles sprog er en forudsætning for, at I kan kommunikere klart og undgå misforståelser. 

Fælles sprog kræver øvelse og enighed:

 • Enighed om fagsprog og terminologi
 • Regler for og træning i feedback og konfliktløsning
 • Fælles opfattelse af omgangstone, humor og mobning

Er du og dine medarbejdere enige om, hvordan I taler sammen på jeres arbejdsplads?
Selv i små organisationer kan der være forskellig faggrupper med hvert sit fagsprog.

Ledelsen taler om strategi, innovation, management, eksekvering, autenticitet. Økonomiafdelingen bruger ord som ROI, debet, kredit, budget, balance, afstemning. Salg og marketing: branding, kundesegment, instagram, SEO, content marketing, loyalitetsprogrammer. HR: inklusion, videnpotentiale, performance, parametre. Og så har jeg slet ikke nævnt den terminologi som bruges af sygeplejerskerne, smedene, IT-programmørerne, pædagogerne, ingeniørerne, advokaterne, kostvejlederne, speditørerne, arkæologerne eller ...

Selvfølgelig skal I bruge den terminologi, der hører til jeres fag og branche. Vær dog opmærksom på at alle i organsationen forstår hinandens fagtermer. Vær også særdeles opmærksom på det sprog, som I bruger overfor jeres kunder eller brugere.

Ud over fagsprog kan forskellige modersmål være repræsenteret i en organisation. For ikke at tale om, at engelsk er blevet ”the corporate language” i mange virksomheder – og som mange medarbejdere enten ikke forstår eller opfatter som et overlegent sprogbrug.

De ord, vi bruger, skaber vores virkelighed

For at alle medarbejdere agerer i den samme virkelighed og inden for en fælles ramme, er det vigtigt, at I skaber en fælles forståelse af den terminologi, som bruges i jeres organisation og jeres branche. 

Hvordan håndterer I kritik og feedback?

En anden vigtig del af jeres kommunikation er at kunne give og modtage kritik og feedback på en konstruktiv og respektfuld måde - både bagudrettet i vurderingen af, hvad der er sket og fremadrettet med forslag til den fremtidige adfærd og praksis.

Ved I hvordan I giver ros og anerkendelse? Har I fokus på positiv kommunikation og en anerkendende tilgang til hinanden, kan I undgå misforståelser og at konflikter vokser sig store.

Jeg oplever, at kommunikationsworkshops ofte har konflikthåndtering, den positive tilgang og anerkendelse som hovedtema.

Med min NLP-baggrund kan jeg give jer nogle virkelig gode metoder til at forbedre jeres kommunikation, internt og eksternt. 

GRUNDSTEN #4: FÆLLES VÆRDIER

Fælles værdier hvid bg

Fælles værdier giver jer fælles fodslag

Arbejder dine du og dine medarbejdere aktivt i overensstemmelse med jeres værdier? Eller står jeres værdier inaktive i et hjørne af virksomhedens hjemmeside?

I de fleste tilfælde er det svært at være uenig i de formulerede værdier.

Det er sjældent at se en virksomheds værdier beskrevet med ord som mistillid, uansvarlige, eller ”Vi leverer ikke til tiden”!

I stedet ser vi ord og formuleringer som: tillid, troværdighed, ærlighed, ansvar, kvalitetsbevidst, professionel, bæredygtig eller Vi gør det nemt at være kunde, Vi er på forkant med udviklingen, Vi finder løsninger sammen og Vi er stolte af det vi gør.

Og det er bestemt nogle gode værdier – så længe, de ikke er tomme ord, som ingen af medarbejderne kender, oplever eller kan arbejde efter.

Med fælles værdier skaber I grundlaget for, at I alle arbejder i overensstemmelse med den måde, som  gerne vil fremstå som virksomhed:

 • Jeres interne samarbejde og virksomhedskultur
 • Jeres kunder, brugere og borgere
 • Jeres lokalområde, nationalt og globalt

Så hvordan bliver jeres værdier en rettesnor for arbejdet i jeres virksomhed eller afdeling?

Der findes flere måder, I kan arbejde med jeres værdier.

Måske er I en del af en organisation, der allerede har formuleret virksomhedens overordnede mål. Her kan I med fordel arbejde med at gøre disse værdier nærværende for jer, ved at arbejde med hvordan værdierne helt konkret kommer til udtryk i jeres daglige arbejde.

 • Hvad betyder værdierne for jer i dagligdagen?
 • Giv konkrete eksempler på hver enkelt værdi i jeres daglige arbejde
 • Er der eksempler på, at værdierne ikke stemmer overens med jeres virkelighed?
 • Hvordan kan I sikre, at værdierne omsættes i praksis i jeres daglige arbejde?

Står I overfor at skulle formulere eller forny jeres værdier, så kig på jeres daglige praksis:

 • Hvad kendetegner jeres måde at arbejde på?
 • Hvorfor gør I, hvad I gør?
 • Hvad synes I er vigtigt?

Jo mere alle medarbejdere er bevidste om og enige i jeres værdier, jo lettere er det for den enkelte at arbejde ud fra værdierne i dagligdagen. Det giver tryghed og mulighed for at handle selvstændigt – og ikke mindst giver I et klart signal til jeres kunder, brugere eller borgere.

Jeg kan hjælpe jer med at facilitere jeres proces. For eksempel i form af en workshop med indlagt teamcoaching, som afsluttes med formuleringen af jeres kerneværdier og hvordan I arbejder ud fra disse i jeres daglige arbejde. 

GRUNDSTEN #5: FÆLLES MÅL

Fælles mål sikrer, at alle går samme vej med fokus på resultatet

Fælles mål sikrer at I går samme vej

Det burde være indlysende, at dine medarbejdere arbejder frem mod et fælles mål, men er du sikker på at alle kender, er enige i og arbejder efter målene?

Det overordnede mål for en organisation må altid være at sikre den fortsatte eller den fastsatte beståen.

Jeres fælles mål beskriver, hvordan I sammen opnår dette.

Når du og dine medarbejdere kender og er enige i jeres mål, kan I arbejde i samme retning. Hvis I også har indflydelse på målene og tjekker dem jævnligt, skaber I:

 • Mindre behov for kontrol
 • Tillid til at alle arbejder i samme retning
 • Ægte engagement og frihed til ansvar

En god guideline at arbejde efter, når I sætter mål er SMART-modellen:

 • Specifikt: Konkret hvad, hvor, hvem og hvornår
 • Målbart: I skal kunne registrere, at I har nået målet: Antal, beløb, procenter
 • Aktivt: I skal udføre en eller flere konkrete handlinger for at nå målet
 • Realistisk: Det skal være menneskeligt, praktisk og økonomisk muligt – og indenfor jeres egen kontrol
 • Tidsbestemt: I skal sætte en tidsfrist, hvornår målet skal være nået – eller hvornår, I måler jeres resultater

Når I booker mig til hjælpe jer med at gøre jeres mål konkrete, sikrer I, at processen bliver drevet fremad med oplæg, opgaver og jævnlige opsamlinger. Det er jer, der arbejder og mig, der skaber rammerne, så I til slut har en endelig plan, som I bagefter kan anvende direkte i jeres daglige arbejde.

KONTAKT MIG FOR FLERE OPLYSNINGER

Vil du have mit bud på, hvordan jeg kan hjælpe jer til at skabe et godt sammentømret team med et fælles mindset?

Ring til mig på telefon 2750 6213
Skriv til mig via kontaktformularen nederst på siden

KONTAKT MAX POSITIV

Telefon 2750 6213

ADRESSE

MAX Positiv v/Ann Dorthe Pedersen
Vesterdalsvej 20
7000 Fredericia

CVR nr.: 32957722

SEND MIG EN BESKED

Du skal indtaste dit navn!
Du skal indtaste din e-mailadresse!
Ugyldig indtastning
Du skal indtaste en besked!
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne sende beskeden!
Copyright © 2015-2024 MAX POSITIV