ann dorthe profilbillede

ANN DORTHE PEDERSEN

Erhvervscoach med fokus på gode teams, samarbejde, trivsel og resultater
+45 2750 6213

Belbins teamroller | Få en Belbin test og skab et effektivt team

Belbins teamroller

Om BELBINS TEAMROLLER, TEAMANALYSE OG TEAMrollePROFILER

Det bedste team starter med Belbin

Belbins teamroller er baseret på mange års empirisk forskning og er en af de mest anerkendte analysemetoder, der anvendes over det meste af verden til at sammensætte de bedste teams. 

Belbins teamroller, som også kaldes grupperoller, er et specialudviklet værktøj at sammensætte teams og arbejde med teamudvikling.

Fokus er på at afdække:

 • den enkelte medarbejders foretrukne adfærd 
 • medarbejderes bidrag til teamet i forhold til den fælles løsning af opgaverne
 • fordelingen af teamroller i teamet

De individuelle profiler danner derefter grundlag for analyser af teamets sammensætning og arbejdsrelationer.

Spil hinanden stærke

Der er fordele at hente for både leder(e) og medarbejdere.

Jo bedre den enkelte kender sig selv og de andre i teamet, jo nemmere bliver det at spørge om hjælp og skabe tillid til hinanden.

Det handler om at udnytte hinandens styrker bedst muligt og spille hinanden stærke.

BELBINS TEAMROLLER KAN MED FORDEL BRUGES TIL

 • Teamledelse
 • Teamudvikling
 • Medarbejderudvikling
 • MUS og GRUS
 • Konflikthåndtering
 • Sammensætning af optimale teams
 • Rekruttering af nye medarbejdere

JERES UDBYTTE AF AT BRUGE BELBINS TEAMROLLER

For medarbejderen

 • Større selvindsigt og bevidsthed
 • Øget arbejdsglæde fordi hver enkelt medarbejder får lov til at bruge sine styrker
 • Opdagelse af uudnyttet potentiale
 • Feedback fra kolleger

For teamet

 • Fælles sprog og opfattelse af teamroller
 • Større indbyrdes forståelse og tillid mellem kolleger
 • Større anerkendelse og respekt for den enkeltes rolle i teamet
 • Øget fokus på den enkelte medarbejders naturligt stærke sider
 • Bedre kommunikation og færre konflikter
 • Styrkelse af samarbejdet
 • Bedre opgavefordeling og opgaveløsning

For virksomheden

 • Bedre udnyttelse af den enkelte medarbejders stærke sider
 • Øget medarbejdertilfredshed
 • Større trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø
 • Øget effektivitet i temaet og bedre opgaveløsning
 • Indblik i teamets udviklingspotentiale
 • Bedre udvælgelse af nye medarbejdereF

BELBINS TEAMROLLETEORI

En person er typisk naturlig stærk i 2-3 af de 9 teamroller og kan ofte varetage 2-4 af de øvrige teamroller.

Derudover har hver medarbejder typisk 2-3 teamroller, som ikke falder ham eller hende naturligt at varetage.

For at et team kan fungere optimalt, skal de enkelte personer komplementere hinanden.

Den optimale fordeling af de 9 teamroller afhænger af teamets formål. Det sikrer dog et velafbalanceret og godt team, når alle rollerne er repræsenteret.

Belbin 9 teamroller opdeles i 3 kategorier:

 • Sociale roller
 • Tænkeroller
 • Handleroller

BELBINS 9 TEAMROLLER

 • Koordinator
 • Formidler
 • Kontaktskaber
 • Igangsætter
 • Afslutter
 • Specialist
 • Idémand
 • Analysator
 • Organisator

Læs en nærmere beskrivelse af teamrollerne og teorien bag her

Få min e-bog med introduktion til teamrollerne

Ring til mig og hør mere om teamrollerne og jeres fordele med Belbins teamroller på telefon +45 27 50 62 13

FÅ HJÆLP AF EN CERTIFICERET BELBIN INSTRUKTØR

Som certificeret Belbin instruktør kan jeg stå for teamrolleprofiler og teamanalysen og den efterfølgende teamudvikling i samarbejde med leder og team.

Den individuelle teamrolleprofil er en beskrivelse af den enkelte persons fortrukne adfærd og bidrag til teamet. 

Temaanalysen beskriver fordelingen af teamroller i teamet.

Workshop med grundig introduktion

Når teamrolleprofiler og teamanalysen er lavet, kommer jeg på besøg på jeres arbejdsplads og afholder en workshop, hvor I får en grundig forklaring og hjælp til at bruge de mange nye informationer.

På workshoppen forklarer og uddyber jeg også de enkelte teamprofiler.

Efter en grundig introduktion kan I arbejde videre med rollerne.

Emner som jeres virksomhedskultur og fælles mål og værdier kan med fordel blive inddraget i forbindelse med arbejdet omkring Belbins teamroller.

Opfølgningsforløb

Har I ingen erfaring med Belbins teamroller, anbefaler jeg, at vi aftaler et opfølgningsforløb.

Dette forløb skal sikre det fulde udbytte af den viden, som analysen har givet jer.

At have en tovholder med ekspertise i Belbins teamroller sikrer, at teamudviklingen ikke går i stå.

Efter behov kan opfølgningen være i form af:

 • statusmøder af kortere eller længere varighed
 • opfølgning pr. telefon
 • workshops med fokus på eksempelvis jeres teamudvikling, kommunikation, mål eller værdier

Ring til mig på +45 2750 6213 og få afklaret om en teamanalyse og teamrolleprofiler er noget for jer. Jeg kommer også gerne til et uforpligtende møde.

Læs en nærmere beskrivelse af teamrollerne og teorien bag her

Få e-bogen med introduktion til teamrollerne her

Læs mere om teamrolleprofiler, teamanalyser og workshop her

Teamrolleprofil

Den individuelle teamrolleprofil viser, hvilke af de 9 teamroller, der er den enkelte medarbejders foretrukne roller, hvilke roller han eller hun kan varetage, og hvilke roller vedkommende ikke har præferencer for.

Teamanalyser

På baggrund af de individuelle profiler laver jeg en eller flere teamanalyser, der viser fordelingen af jeres teamroller.

Dette er en meget vigtig del af processen, der giver de fleste ledere og teams en aha-oplevelse. Brikkerne falder på plads, og der opstår en helt ny forståelse for hinanden.

Teamanalyserne viser, hvor:

 • I supplerer hinanden
 • I overlapper hinanden
 • I har uudnyttet potentiale
 • I har brug for at tilføre resurser

Jeres fordele med Belbins teamroller

Med analysen får I et præcist og objektivt billede af teamet og teamets samlede potentiale.

Jeg oplever tit, at både ledere og medarbejdere får en aha-oplevelse, når de blive præsenteret for, hvordan teamrollerne er fordelt. Brikkerne falder på plads, og der opstår en helt ny forståelse for hinanden.

Det bedst mulige samarbejde

I får med teamrollerne og teamanalyse en unik mulighed for at italesætte jeres styrker og svagheder, og dermed lave aftaler der giver jer det optimale afsæt for det bedst mulige samarbejde.

Det kan skabe basis for, at medarbejderne i større udstrækning selvstændigt kan tilrettelægge og løse opgaverne.

Udvælg de rigtige medarbejdere til opgaven

Med teamprofiler på hver enkelt medarbejder og en samlet teamanalyse kan du udvælge de medarbejdere, der egner sig bedst til at arbejde sammen.

Du kan give et eksisterende team nyt liv med profilerne og en teamanalyse, der sætter fokus på medarbejdernes styrker og svagheder i forhold til samarbejdet og giver medarbejderne en indgående forståelse for sig selv og hinanden.

Se priser på Belbins teamroller og -analyser, workshops og opfølgning her

Eller ring gerne til mig på telefon +45 27 50 62 13 og lad os tage en snak om, hvordan Belbins teamroller kan hjælpe jer i jeres dagligdag.

NÅR DER MANGLER TEAMROLLER I TEAMET

Et team, der ikke har alle 9 teamroller repræsenteret, bør være meget bevidste om de roller, der mangler. Den oplagte løsning er at rekruttere en medarbejder, der kan dække de manglende teamroller.

Virkeligheden kan dog se anderledes ud. Så hvad gør du?

Når du kender de 9 roller, kan du sammensætte din medarbejdergruppe, så medarbejderne supplerer hinanden, og du skaber fundamentet til det bedst mulige samarbejde i forhold til den opgave, som I løser.

Mangler teamet nogle teamroller, må I måske acceptere og tage højde for, at I ikke kan sammensætte et optimalt team.

Tag en grundig snak med dit team om denne udfordring.

En løsning kan være at rokere på nogle af jeres opgaver, så opgaverne i højere grad passer til medarbejdernes foretrukne adfærd.  Eller I kan hyre ekstern hjælp  til at løse udvalgte opgaver. 

HVORFOR GØR DE IKKE, SOM DU GERNE VIL HAVE DEM TIL?

Bliver du frustreret og irriteret over, at dine medarbejdere opfører sig på en måde, så de ikke bidrager positivt til at løse jeres daglige opgaver?

Genkender du for eksempel

 • Medarbejderen, der har en irriterende vane med at kommandere rundt med kollegerne
 • Medarbejderen, der altid er bekymret, kritisk og hurtig påpeger, hvis en kollega laver fejl
 • Medarbejderen, der absolut ikke er med på ændringer og helst vil gøre, som I plejer

Jeg er sikker på, at du som leder forsøger at rumme hver enkelt medarbejder. Jeg ved, at du ønsker, at dine medarbejdere skal føle sig godt tilfredse på arbejdspladsen. Jeg ved, at jeres arbejdsplads er en forretning, og I skal levere resultater.

Alligevel opstår der for eksempel situationer, hvor de daglige opgaver bliver løst, men du oplever flittig korridorsnak eller medarbejdere, der omtaler kolleger negativt, og at der bliver talt om ”os” mod ”dem”.

Jeg kan trøste dig med, at dine medarbejdere er helt almindeligt menneskelige, og at de kan levere varen. 

De er bare ikke ens, de har forskellige egenskaber. Egenskaber, der kan være fordele eller ulemper alt efter situationen.

Og giver du dem mulighed for at blive bevidste om dette, giver du dem muligheden for at tage ansvaret for, at I sammen skaber den bedst mulige arbejdsplads.

Belbins teamroller kan hjælpe jer og løse helt almindelige samarbejdsproblemer

Dine medarbejderes adfærd vil ændre sig markant, når I sætter fokus på jeres forskelligheder og skaber forståelse for, hvad hver enkelt person bidrager med.

Når dine medarbejdere bliver bevidste om sine egne og kollegernes roller i samarbejdet, får de øjeblikkeligt en positiv opfattelse af hinanden og af, hvordan den enkelte agerer i det daglige arbejde.

Der vil ikke længere være grund til at tale om ”os” og ”dem”.

Og du vil notere dig, at de personer, der er beskrevet ovenfor også er:

 • Medarbejderen, der lynhurtigt kan se, hvem der er de bedste til at løse en given opgave
 • Medarbejderen, der sikrer at kvaliteten af jeres arbejde altid er i orden, og at I afslutter opgaven tilfredsstillende.
 • Medarbejderen der loyalt, flittigt og samvittighedsfuldt udfører de daglige rutineopgaver.

De 2 typer adfærd er 2 sider af samme sag – eller af samme teamrolle. Det er en beskrivelse af de svagheder og styrker, der følger med 3 af de 9 definerede roller, der indgår i Belbins teamroller.